دفتر ثبتی و رسمی مُشاوره زنان – و تلفن اضطراری هرفورد

دفتر ثبتی و رسمی مُشاوره زنان – و تلفن اضطراری هرفورد (Herford e.V.)

 

دفتر ثبتی و رسمی مُشاوره زنان – و تلفن اضطراری هرفورد برای زنان در تحت هر گونه شرایط زندگی که هستند، خدمات مخصوص مربوط به امور اجتماعی و مَشکلات روحی و روانی عرضه می کند. دفتر مُشاوره  از زنانی که ساکن حومه شهر هرفورد و هیجده (18) سال به بالا هستند، حمایت می کند.

 

زنانی که (قربانی آزار جنسی) تجربه زورگویی و قُلدری و خشونت در خانواده را داشته اند یا اینکه در تحت شرایط بُحرانی یا موقعیّتهای مُشکل می باشند، می توانند به دفتر مُشاوره و تلفن اضطراری مُتوسّل شوند. مشورت برای زنانی که دنبال شور و همفکری و کمک هستند، کاملا رایگان است و چنانچه تمایل داشته باشید، می توان مشورت را به طور ناشناس ماندن اجرا کرد. دفتر مُشاوره در کنار مشورت همچنین زنان را جهت رفتن نزد پُلیس، نزد مردها و زنانی که وکیل مُدافع هستند یا جهت رفتن به دادگاه نیز همراهی می کند . ضمنا بستگان، زنان و مردان حمایت کننده و اشخاص مُتخصّص می توانند به دفتر مُشاوره زنان مراجعه کنند. ما همچنین عرضه کارگاه، گروه ها و دسته جاتی را به منظور آموزش، جزو وظایف و تکالیف خود محسوب کرده ایم.

 

بعد از وعده مُلاقات گذاشتن می توان مشورت را با حضور یک نفر خانم مُترجم اجرا کرد.

 

اوقات و ساعات اداری از طریق تلفن:

از روز دوشنبه تا روز جمعه

از ساعت نُه صبح تا ساعت ده صُبح 09:00 – 10:00 Uhr

Tel.: 05221 / 88 99 000         0 52 21/14 43 65

 

اوقات و ساعات اداری عمومی مشورت خصوصی بدون قرار و وعده قبلی – فعلا فقط از طریق قرار تلفنی):

سه شنبه از ساعت سه بعد از ظهر تا ساعت پنج بعد از ظهر 15:00 – 17:00 Uhr

پنجشنبه از ساعت ده صُبح تا ساعت دوازده ظهر 10:00 – 12:00 Uhr

 

دفتر ثبتی و رسمی مُشاوره زنان – و تلفن اضطراری هرفورد

Rennstr. 15

32052 Herford

Tel.: 05221 / 88 99 000            0 52 21/14 43 65

Fax: 0 52 21/28 12 69

E-Mail: info@frauenberatungsstelle-herford.de